Legislatie
Securitate si
sanatate in munca
Formulare
Documente solicitate
la actiunile de control
Informatii de
interes public
Servicii si comisioane
Carnete de munca
Infractiuni
Amenzi
Autorizatii si avize
Rapoarte periodice
de activitate
Relatii cu mass-media

Munca la negru
Adrese utile


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

home
obiective si atributii
declaratii de avere
program cu publicul
si audiente
reclamatii online
contact
AmenziAmenzi aplicate de toti inspectorii de munca:

susDe la 3.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Refuzul unui angajator de a aduce la îndeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorii de munca, la termenele stabilite de acestia;

De la 4.500 ron la 9.000 ron pentru:
 • Împiedicarea în orice mod a inspectorilor de munca sa exercite controlul.Amenzi in domeniul securitatii si sanatatii muncii

susDe la 3.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Nerealizarea la termen a masurilor dispuse de inspectorii de protectie a muncii cu ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca (art. 20 din Legea 108/1999);

De la 3.500 ron la 7.000 ron pentru:
 • Desfasurarea de activitati fara autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii. Încalcarea altor reglementari legate de autorizatia de functionare;

 • Împiedicarea accesului inspectorului de protectia muncii la orice loc de munca pentru control sau prelevari de probe de produse sau materiale (art. 41, al. 3 din Legea 90/1996 republicata);


De la 2.500 ron la 5.000 ron pentru:

 • Comercializarea si utilizarea de echipamente de protectie care nu sunt certificate de MMSS;

 • Neîndeplinirea obligatiilor patronului pe linie de protectiei muncii (neluarea masurilor prevazute de norme si alte reglementari cu privire la compartimentul de protectia muncii, propaganda protectiei muncii, selectia, instruirea si perfectionarea personalului, etc);

 • Neacordarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare;

 • Nerespectarea masurilor de siguranta privind lucrul la înaltime, în spatii închise si în conditii de izolare, îngradirea si semnalizarea zonelor periculoase, caminelor si golurilor, utilizarea instalatiilor de sudare si a recipientilor sub presiune, revizia si repararea echipamentelor tehnice, exploatarea mijloacelor de transport si a celor de ridicat, etc. (art. 41, al. 5 din Legea 90/1996 republicata);


De la 3.000 ron la 6.000 ron pentru:
 • Neorganizarea activitatii de protectiei muncii conform normelor în vigoare;

 • Utilizarea de echipamente tehnice care nu corespund normelor de securitate a muncii sau care nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii muncii;

 • Neacordarea echipamentelor individuale de protectie sau neînlocuirea celor uzate sau distruse;

 • Neîndeplinirea obligatiilor patronului pe linie de protectiei muncii (neluarea masurilor prevazute de norme si alte reglementari cu privire la echipamente tehnice, substante nocive si periculoase, prevenirea avariilor, electrosecuritate, etc; art. 41, al. 4 din Legea 90/1996 republicata);


De la 2.000 ron la 4.000 ron pentru:
 • Neprevederea clauzelor pe linie de protectiei muncii în contractele individuale de munca, contractele colective si regulamentele de organizare si functionare;

 • Modificarea starii de fapt dupa producerea accidentelor de munca;

 • Expunerea la pericol a propriei persoane sau a altor persoane participante la procesul de munca;

 • Neoprirea lucrului la aparitia unei stari de pericol iminent de accidentare sau îmbolnavire profesionala;

 • Necomunicarea de îndata la ITM a accidentelor de munca;

 • Încalcarea reglementarilor privind timpul de munca, munca în schimburi, intensitatea muncii, marcarea si întretinerea cailor de acces si circulatie, parasirea echipamentelor tehnice aflate în functiune (art. 41, al. 6 din Legea 90/1996 republicata);


De la 1.000 ron la 2.000 ron pentru:
 • Neînsusirea si nerespectarea normelor si reglementarilor din domeniul protectiei muncii;

 • Necomunicarea de îndata la ITM a accidentelor de circulatie care au avut ca victime persoane aflate în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

 • Necercetarea si neînregistrarea accidentelor de munca;

 • Accesul persoanelor neautorizate la locuri de munca cu pericol deosebit;

 • Neîntocmirea sau netrimiterea la termen la ITM a situatiilor sau rapoartelor în domeniul protectiei muncii; (art. 41, al. 7 din Legea 90/1996 republicata);


De la 1.500 ron la 2.500 ron pentru:
 • Incalcarea prevederilor art. 8 conform O.U. 99/2000.
Amenzi în domeniul relatiilor de munca:

susDe la 300 ron la 2.000 ron pentru:
 • Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara (art. 276, al. 1 lit. a din Legea 53/2003);


De la 300 ron la 1.000 ron pentru:
 • Refuzul angajatorului de a elibera la cererea salariatului un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate (art. 276, al. 1 lit. b din Legea 53/2003);


De la 1.500 ron la 3.000 ron pentru:
 • Impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violenta, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei (art. 276, al. 1 lit. c din Legea 53/2003);


De la 2.000 ron la 5.000 ron pentru:
 • Primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca ori stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale (art. 276, al. 1 lit. d din Legea 53/2003);


De la 5.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor referitoare la regimul de munca al minorilor (art. 276, al.1 lit. e din Legea 53/2003);


De la 5.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Prestarea activitatii in zile de sarbatori legale, necompensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, acordarea unui spor la salariu de baza ce nu poate fi mai mic de 100%, salariatilor care au prestat activitate in zilele de sarbatori legale (art. 276, al. 1 lit. f din Legea 53/2003);


De la 10.000 ron la 20.000 ron pentru:
 • Nerespectarea legislatiei in vigoare prin care s-au stabilit programe adecvate de lucru pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurari asistentei sanitare si al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate (art. 276, al. 1 lit. g din Legea 53/2003);


De la 4.500 ron la 9.000 ron pentru:
 • Impiedicarea in orice mod de catre un angajator persoana fizica sau juridica, a inspectorilor de munca sa-si exercite controlul (art. 20 din Legea 108/1999 modificata prin H.G. 238/2002);


De la 3.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Refuzul unui angajator persoana fizica sau juridica de a aduce la indeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca la termenele stabilite de acesta (art. 21 din Legea 108/1999 modificata prin H.G. 238/2002);


De la 3.000 ron la 6.000 ron pentru:
 • Neinregistrarea in termen de 20 de zile de la incheiere la I.T.M. a contractelor individuale de munca (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002);

 • Necomunicarea la I.T.M. a actelor privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in termen de 5 zile de la perfectarea acestora (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002);

 • Nedepunerea in tremenul legal la I.T.M. a statelor de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale de stat si somaj, a comisionului datorat (art. 14 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002);


De la 4.500 ron la 9.000 ron pentru:
 • Refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organului de control sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate (art. 16 din Legea 130/1999 modificata prin H.G. 238/2002);


De la 2.000 ron la 5.000 ron pentru:
 • Neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca (art. 10 al. 1 lit. a din H.G. 247/2003);

 • Neinfiintarea registrului sau neinregistrarea acestuia la I.T.M. in termenele prevazute (art. 10 al. 1 lit. b din H.G. 247/2003);

 • Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca registrul precum si dosarul personal al salariatilor (art. 10 al. 1 lit. c din H.G. 247/2003);


De la 1.500 ron la 3.000 ron pentru:
 • Necompletarea registrului in conformitate cu prevederile legale (art. 10 al. 1 lit. d din H.G. 247/2003);

 • Neindeplinirea de cetre angajator a obligatiilor prevazute la art. 9 H.G. 247/2003 (art. 10 al. 1 lit. e din H.G. 247/2003);


De la 500 ron la 1.000 ron pentru:
 • Nedepunere registrului la I.T.M., unde a fost inregistrat, in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii (art. 10 al. 1 lit. f din H.G. 247/2003);


De la 5.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Incadrarea fara permis de munca, sau mentinerea in munca a unui strain, care nu are permis de munca valabil de catre o persoana fizica sau juridica din Romania (art. 7 din Legea 203/1999 modificata si completata);


De la 5.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Exercitare de catre agentii de ocupare a fortei de munca a activitatii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 9-11 din Legea 156/2000 (art. 16, al. 1 lit. a din Legea 156/2000);


De la 10.000 ron la 15.000 ron pentru:
 • Exercitarea activitatii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate de catre alte persoane juridice in afara celor prevazute de art. 5 din Legea 156/2000 (art. 16, al. 1 lit. b din Legea 156/2000);


De la 150 ron la 1.500 ron pentru:
 • Incalcarea dispozitiilor art. 8 al. 1, art. 9 al. 1 si 2, art. 10, art. 12 din Legea 202/2002 (art. 40 al. 1 din Legea 202/2002);


De la 2.500 ron la 5.000 ron pentru:
 • Incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4,5,6,7 al. 1, art. 8, art. 12 al. 1 si 2, art. 17,18 si art. 26 al. 1 conform O.UG. 96/2003


De la 5.000 ron la 10.000 ron pentru:
 • Incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9,10,11,12 al. 3; art. 13,14,15,19,20 al. 2 si 4; art. 21 al. 1 si 2 conform O.UG. 96/2003.Home | Atributii si prioritati | Declaratii de avere | Program si audiente
Reclamatii online | Contact