Legislatie
Securitate si
sanatate in munca
Formulare
Documente solicitate
la actiunile de control
Informatii de
interes public
Servicii si comisioane
Carnete de munca
Infractiuni
Amenzi
Autorizatii si avize
Rapoarte periodice
de activitate
Relatii cu mass-media

Munca la negru
Adrese utile


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

home
obiective si atributii
declaratii de avere
program cu publicul
si audiente
reclamatii online
contact
Carnete de munca


Situatiile prevazute în capitolele formularului carnetului de munca se înscriu în limba romana, cu tus negru sau cerneala tipografica, citet, fara stersaturi, pe baza dovezilor prevazute de lege, aplicindu-se, la locul aratat în formular, parafa cu numele, prenumele si functia persoanei care întocmeste si completeaza carnetul de munca, astfel:

1. La capitolul I-II, unde formularul prevede indicarea numarului si datei actului de stare civila, acestea vor fi cele sub care s-au înscris evenimentele respective în registrul de stare civila.

2. La capitolul III se înscriu si actele de studii eliberate de state straine, daca acestea au fost recunoscute de Ministerul Educatiei si Învatamîntului; de pe aceste acte se vor prezenta copii legalizate.

3. La capitalul IV, pe lînga calificari si specializari, se mentioneaza si formele de perfectionare a pregatirii profesionale, a caror absolvire este certificata în conditiile legii.

4. La capitolul IV:

a) În coloana 2, la începerea raporturilor de munca se înscriu denumirea completa a unitatii si localitatea unde aceasta îsi are sediul; coloana ramîne libera în cazul înregistrarilor privind schimbarile intervenite în executarea aceluiasi contract de munca.

Daca unitatea si-a schimbat denumirea se va scrie noua denumire cu ocazia primei schimbari intervenite în situatia profesionala a titularului, mentionindu-se în continuare "fosta ............." (denumirea veche a unitatii).

b) În coloana 3 se înscriu: încadrarea, schimbarea functiei si a retributiei tarifare cu mentinerea functiei, schimbarea locului de munca în cadrul aceluiasi contract, cînd aceasta determina si schimbarea grupei de munca, transferarea, detasarea, întreruperea si încetarea activitatii, desfacerea contractului de munca, precizîndu-se, dupa caz, temeiul legal în baza caruia au avut loc acestea si situatiile prevazute de lege care confera vechimea neîntrerupta în munca si vechime neîntrerupta în aceeasi unitate, asa cum rezulta din actul organului competent în baza caruia s-a facut înscrierea.

Daca o persoana nu a activat din cauza desfacerii contractului de munca, dar organele competente au constatat ilegalitatea masurii desfacerii contractului de munca, pe baza actului care a hotarît anularea acestei masuri, se va înscrie pe primul rind liber " anulat decizia nr. .... de desfacere a contractului de munca de la pozitia nr. ....."

În cazul în care exista un interval între data încetarii activitatii în fapt si data desfacerii contractului de munca, se va inregistra încetarea activitatii, cu precizarea datei si a cauzei, iar pe rindul urmator, desfacerea contractului de munca, cu indicarea temeiului legal si a datei emiterii dispozitiei de desfacere a contractului.

c) În coloana 4 se înscriu anul, luna si ziua cînd are loc situatia care s-a mentionat la coloana 3.

d) În coloana 5 se precizeaza, pentru muncitori, meseria, categoria si treapta de retribuire, iar pentru personalul TESA, functia, clasa si gradatia.

e) În coloana 6 se înscrie retributia tarifara de încadrare asa cum rezulta din actul organului competent care a stabilit aceasta.

Cei carora nu li s-a putut completa carnetul de munca din diferite motive vor prezenta în original actele legale prin care dovedesc vechimea în munca, inclusiv livretul militar sau dovezi eliberate de organele militare, pentru a fi înscrise în carnetul de munca de catre unitatea unde se încadreaza.

Certificarea verificarilor prevazute la art. 20 (4) din decret se va face înscriindu-se "Verificat valabilitatea înregistrarilor facute în cadrul unitatii", dupa care se va semna si se va specifica functia persoanei care a facut aceasta certificare. Dupa aceasta mentiune carnetul de munca va fi prezentat conducatorului unitatii sau delegatului acestuia, care va semna si va aplica stampila.

La capitolul VII se va mentiona pagina, numarul curent, coloana sau rindul, corectate, înscriindu-se totodata textul asa cum a fost modificat sau completat, numarul si data actului pe baza caruia s-a facut rectificarea. Corectarea se face prin taierea datelor înscrise eronat, astfel ca sa se poata citi vechea înregistrare, înscriindu-se cu tus rosu, dedesubt, datele exacte, de catre unitatea în pastrarea caruia se afla carnetul de munca.

II. Cu privire la eliberarea formularelor de carnete de munca, a carnetului duplicat, evidenta si pastrarea carnetelor de munca:

În executarea prevederilor art. 25 (2) din direct, directiile judetene pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si a municipiului Bucuresti vor distribui unitatilor formularele solicitate. Unitatile vor anexa dovezi de plata contravalorii acestora. De cîte ori se solicita formulare de carnete de munca sau foi tip suplimentare la carnetul de munca, unitatea trebuie sa justifice întocmirea celor ridicate.

Carnetele de munca se pastreaza în încaperi uscate, ferite de pericol de incendiu sau inundatii, în dulapuri metalice cu dispozitive de închidere, în cutii clasoare în ordinea alfabetica a titularilor acestora, iar la unitatile mari, grupate pe sectii, si în cadrul acestora, în ordine alfabetica. Dosarele cu actele carnetelor de munca se pastreaza separat de acestea, în aceeasi ordine cu carnetele de munca, avînd acelasi numar de ordine rezultat din registrul de evidenta.

În cazul schimbarii persoanei care se ocupa cu carnetele de munca în unitate se procedeaza la inventarierea carnetelor de munca.

Carnetul de munca duplicat se întocmeste în acelasi mod ca si carnetul de munca original, pe prima pagina a acestuia mentionindu-se "duplicat", precum si numarul si seria carnetului de munca original.

Carnetele de munca neridicate de titulari la încetarea raporturilor de munca se predau cu proces-verbal la arhiva unitatii, cu termen de pastrare permanent, în cazul în care nu se cunoaste locul de munca al titularului unde sa poata fi trimise.

Home | Atributii si prioritati | Declaratii de avere | Program si audiente
Reclamatii online | Contact